Жұмыс топтары


Аутист | топтық логотипі [S005214]-KZ Сыртқы істер министрлігі (Қазақстан)

Аутист | [S005214]-KZ Сыртқы істер министрлігі (Қазақстан)

Аутист елшілігінің Қазақстан Елшілігімен және Сыртқы істер министрлігімен
қарым-қатынасты басқаратын жұмыс тобы [Орг-Аут | Autistan.org | S005000 | [S005214]-KZ Сыртқы істер]


Аутист | топтық логотипі [S005330]-KZ Ата-аналар ұйымдары (Қазақстан)Аутист | [S005330]-KZ Ата-аналар ұйымдары (Қазақстан)

Аутист адамдардың ата-аналарының ұйымдарымен
қарым-қатынасты басқаратын Аутист Елшілігі секторының жұмыс тобы [Орг-Аут | Autistan.org | S005000 | [S005330]-KZ Ата-аналар ұйымдары]


Топтық логотип [KZ]

Аутисты и родители Казахстан [KZ]

Аутисты и родители из Казахстана (отец, мать, дети, братья и сестры, супруга, другие)
Группа предназначена для помощи и взаимопомощи аутичных людей и их семей, исключая любые другие темы